Regulamin Konkursu z dnia 09.07.2023
§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest MASH Izabela Wróbel, ul. Szarotki 10, 43-303 Bielsko-Biała

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 lipca 2023 r., a kończy się dnia 13 lipca 2023 r.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego),
zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) posiada konto w serwisie Instagram.com;
e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów
świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów
cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe
poprzez opisanie swojej letniej pielęgnacji skóry za pomocą emotikon-symboli graficznych

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania
Konkursu.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań
Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram.com;
c) naruszają regulamin serwisu Instagram.com;
d) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych,
treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy
społeczne.

1
§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr
Organizatora oraz osób i podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi
prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody
nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi
niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagroda i wyłonienie Zwycięzcy
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2-osobową komisję dalej
 zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością
 przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w
 zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana
 zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
 dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i
 poprzez głosowanie wewnętrzne wyłoni Uczestnika, który w jej ocenie najlepiej wykonał Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1
 (jednego) Zwycięzcę.

3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie Nagroda w postaci kompletu kosmetyków marki MASH
NATURAL Sunny Smoothie o wartości 138,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych) .

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 13 lipca 2023 r.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie na profilu
 Organizatora w serwisie Instagram.com nazwy profilu Zwycięzcy w serwisie Instagram.com najpóźniej
dnia 14 lipca 2023 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w
 wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.com lub Facebook.com.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3  dni od dnia
wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania
Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu lub adres, opcjonalnie numer paczkomatu
 na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej
danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursu wybierze kolejnego Uczestnika
otrzymującego Nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do
doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
2
10. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od
dnia przysłania przez Zwycięzcę odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie
wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

11. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi
stosowne oświadczenie na piśmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz (słownie: jeden) raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy
korespondencyjnie na adres e-mail: hello@mashnatural.com.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1
lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku
Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania
Nagrody Zwycięzcy.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono

Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w
każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email: shop@mashnatural.com
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi
współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w
granicach prawa w szczególności KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem
Konkursu poprzez wiadomość z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs #mashtonaturalnie” na adres e-mail:
hello@mashnatural.com w trakcie jego trwania, a także do 3 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do
korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym
wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
3
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2021 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika
wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem strony masjnatural.com
 i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo, zgodnie z przepisami
prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany przez serwis
Instagram.com i podmioty z nim związane.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram.com z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z
organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez
Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu
do norm obowiązujących przepisów prawa.